Vi er flyttet! modkraft.dkSkal man have arbejde for at være en god nabo?

Af Lise Jonassen | 21. februar 2012 | 20:42 | 7 kommentarer |


Når man er på efterløn kan man ikke få en lejlighed i et socialt boligbyggeri. Logisk? Næh! Men sådan er det åbenbart.

Jeg har lige fået to breve med tilbud om lejlighed i København. Eller rettere med oplysning om, at der er to lejligheder klar til udlejning, bare ikke for mig. For i dem begge kræves det, at man har fast arbejde på mindst 25 timer om ugen, så jeg er jo dumpet med et brag. Det samme er en masse andre mennesker: Dem på sygedagpenge, pension, arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og førtidspension. De syge, de handicappede, de gamle og de arbejdsløse. Fik jeg sagt, at boligselskabet hedder Foreningen Socialt Boligbyggeri, FSB?

Håndplukket udlejning

Det er nu ikke noget FSB har fundet på alene. Faktisk er det en lang række boligselskaber, som har indgået en aftale med Københavns kommune, som de kalder fleksibel udlejning. Aftalen medfører, at man i visse boligområder sløjfer princippet om, at man får tildelt lejlighed efter sit nummer på ventelisten. Og i stedet bruger en model, hvor man får efter éns nummer på den sociale rangstige.

Baggrunden for disse mærkværdigheder kan læses i en pjece fra Københavns kommune: Politik for udsatte byområder. Her skrives der smukt om, at visse udsatte byområder skal løftes til ’københavnerniveau’. Og at beskæftigelsesgraden i disse områder derfor skal op på københavnergennemsnittet. Bl.a. ved hjælp af en række fine sociale initiativer.

At målet så også skal nås ved simpelthen at gøre det meget svært for arbejdsløse og andre at flytte ind i disse områder, står der ikke direkte, og pjecen er altså på 36 sider, så der skulle nok være plads til en lille faktuel bemærkning.

Hvorfor går man mon så stille med dørene? Ja, det er jo svært at vide, men det kunne jo skyldes, at man ikke har lyst til at udstille noget, der ligner diskrimination.

Hellere en studerende end en syg

Hvis man havde udlejningskriterier, hvor man forfordelte bestemte nationaliteter, ville der lyde et ramaskrig – og heldigvis for det. Men jeg har svært ved at forstå, hvorfor det skulle være bedre at udelukke arbejdsløse og sygemeldte end at udelukke f.eks. tyrkere eller svenskere. Det er alt sammen diskrimination.

Det er nogle år siden, jeg første gang stødte på den ‘fleksible’ udlejnings-mur - da en af mine veninders voksne børn var boligsøgende på ca. samme tidspunkt. Hendes datter var studerende og hendes søn var sygemeldt efter en arbejdsulykke. De havde været skrevet op lige lang tid i sociale boligselskaber.

Datteren fik en lejlighed med det samme. I det boligselskab var de nemlig ‘fleksible’ til fordel for studerende. Sønnen derimod fik ingenting, for i alle de boligselskaber, hvor han kunne ha’ fået noget, var der ‘fleksible’ udlejnings-regler, som udstødte folk på overførselsindkomster. Bund-uretfærdigt.

Det sidste man har brug for, når man er syg og i forvejen føler sig sat uden for, er at få et gok i nøden fra det omgivende samfund. Og arbejdsløse har så absolut heller ikke brug for et dobbelt-gok: ” Du kan ikke bruges på arbejdsmarkedet. Og du vil heller ikke være nogen gevinst for dette boligområde.”

Det er heller ikke særlig fedt at få den besked som efterlønner. Jeg står heldigvis ikke i akut bolignød, men det kan jo komme, og så hjælper det åbenbart ikke, at jeg har været skrevet op og betalt kontingent i 15 år.

Kan fattige ikke være rollemodeller?

Det er uden tvivl rigtigt, at der er boligområder, hvor der er mange problemer. Københavns Kommune skriver om disse områder, at de er præget af fysisk nedslidning og en skæv beboersammensætning. »Det indeholder kimen til manglende forståelse og tolerance mellem mennesker, fattigdomsfælder uden positive rollemodeller og i yderste konsekvens parallelsamfund, hvor der gælder andre normer end i resten af byen.« (fra samme pjece side 10)

Jeg går ud fra, at det er de kriminelle bander, man sigter til med det sidste, og det er da bestemt positivt, at kommunen vil gøre noget for at gøre områderne trygge at bo i og for at forebygge kriminalitet. Men er man automatisk er en god rollemodel, hvis man er i arbejde. Jeg mener nej! Det har jeg gjort op med i en tidligere blog.

Mange arbejdsløse og pensionister kan yde en stor indsats til gavn for alle i et boligområde. De har jo bedre tid til det. Man kan simpelthen ikke vide på forhånd, hvem der kan hvad. Folk kan ikke behandles som en grå masse med ens karaktertræk. Og fattigdom kan ikke løses ved at sprede de fattige og gøre livet endnu mere surt for dem.

Social diskrimination – nej tak

Jeg nægter at tro, at det skaber et mere fredeligt og afbalanceret København at behandle folk sådan. Eller et bedre Helsingør for den sags skyld - for vi har også vores boligafdelinger, hvor man foretrækker folk med fast arbejde. Det er nemlig Folketinget, som helt tilbage i 2001 har gjort det muligt for boligselskaberne at forskelsbehandle. Jeg håber, der er nogen i det nye Folketing og rundt om i kommunerne, der vil prøve at få disse regler ændret.

På papiret er Københavns kommune imod enhver form for diskrimination. Kommunen har f.eks. en meget oplysende hjemmeside om emnet. Her kan du læse, at diskrimination betyder usaglig forskelsbehandling, og at det f.eks. kan finde sted på grund af national/social oprindelse. Om begrebet ‘social oprindelse’ skriver man, at det »henviser til en persons tilhørsforhold til en bestemt social klasse eller gruppe«.

Jamen er det ikke meget præcist det, der er tale om, ved den såkaldte ‘fleksible’ udlejning? At bestemte sociale grupper forfordeles?

Der har været bred opbakning i Københavns Borgerrepræsentation til de uretfærdige udlejnings-principper. Også SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten støtter. Det har jeg meget, meget svært ved at forstå.Kommentarer


Kommentar af Bavianen | 22. februar 2012 | 12:38

Interressant. Og som medlem af Enhedslisten er det også ufortsåeligt at man fra partiet, støtter denne slags direkte sanktioner. Det mest påfaldende er nu hvor de syge og arbejdsledige skal udelukkes er feks. at man i min kommune Gladsaxe, har politik om at gadens uartige og yderst slemme typer skal have fortinsret til de almene boliger i kommunen. Jeg bor et ganske dejligt sted, hvor lovløsheden og den stærke mand hersker på matriklen, ifa. en beboer som opfører sig som om at han ejer det hele og optager vores kælderrum og cykelrum med stjålne gamle ting og sager. Dette har stået på i 16 år og endnu værre er at han også er misbruger af værste grad og har gode bekendtskaber med rod inde for rocker- og bandemiljøet. Så ja forskelsbehandlingen eksisterer i bedste velgående, selv positivt for dem, som er med til at gøre almene boligområder, meget utrygge og farefulde for de andre beboere. Det er en forrykt politik, hvor man fra starten skulle spare penge i kommunerne, og smide sådan nogle personer ned til os mere ’normale’ beboere. Jeg enig i at man virkelig skal have reformeret den fleksible ordning. Og så lad mig hellere få nogle stille efterlønnere herned, hvor jeg bor, istedet for den kumpan og hans abekatte.


Kommentar af Margit Kjeldgaard | 22. februar 2012 | 12:57

Mens vi venter på, at nogle københavnere forsvarer at mennesker, som ikke har arbejde eller studerer, rykkes ned på ventelisten til bolig, vil jeg lige bekræfte at EL stemte imod lovforslaget i april 2005, mens SF undlod at stemme. Loven gav kommunerne ret til at indføre denne såkaldte "fleksible udlejning". Det var en af tiltagene mod ghettoisering og det var en af de gange, hvor Enhedslisten (her Frank Aaen) talte med store bogstaver.

Noget andet er så ofte hvordan lokale repræsentanter for partierne agerer.

På årsmødet i Enhedslisten i 2011 kom diskussionen op igen, fordi der var en meget lang udtalelse om boligsocial politik. Ledelsen havde ellers gjort hvad den kunne for at undgå et sammenstød mellem den principielle holdning og den aftale som EL, kbh. står bagved i borgerrepræsentationen.

Skal partiet centralt godkende lokalafdelingernes aftaler? Må byrådsmedlemmer fra EL medvirke i budgetaftaler, der indeholder nedskæringer? Efter HB i 2006 vedtog at ejendomsskatterne skal udfases, var der alligevel byrådsmedlemmer i EL, der foreslog at hæve ejendomsskatterne - i et forsøg på at forhindre nedskæringer i kommunerne. Skulle de have været til "kammeratlig samtale"?


Kommentar af Lise Jonassen | 23. februar 2012 | 09:43

Til Margit: Godt at høre at enhedslisten i Folketinget har stemt imod den asociale udlejning. Så når det gælder Enhedslisten er der tilbage at høre partiet i Borgerrepræsentationen, om de ikke har lyst til at skifte mening.

Her i Helsingør har der ikke været nogen slinger i valsen med Enhedslisten. Jeg har gravet lidt i kommunale referater og blev lettet, da jeg læste denne kommentar til den ‘fleksible’ udlejning her:

»Enhedslisten ønsker følgende ført til protokol: ‘Hele ventelistesystemet, dvs. princippet om at alle har ret til en bolig, og at man kan stille sig i kø og blive behandlet på lige fod, angribes’«

Men hvad med SF centralt og lokalt ??


Kommentar af Mikkel Warming | 23. februar 2012 | 22:17

Kære Lise

Du spørger hvorfor at Enhedslisten i København i december 2010 stemte for en aftale mellem Københavns kommune og de almene boligselskaber, hvori ordningen med fleksibel udlejning blev fortsat. Det gjorde vi fordi aftalen var et fremskridt ift. den ordning med fleksibel udlejning der var i forvejen. Det er tale om forbedring ift. den situation der var i forvejen. En forbedring vi stemte for…Og det er ikke fordi vi er begejstrede for fleksibel udlejning – for nu at sige det mildt. Og vi er helt enige i folketingsgruppens stemmeafgivning i 2005. Derfor kan jeg sådan set godt forstå din undren over vores stillingtagen i København. Men! Vi er efter min mening nødt til at tage udgangspunkt i, at der er en række boligområder der har det rigtig skidt. Hvor der er for mange fattige og ressourcesvage stuvet sammen på samme sted, For det giver problemer i hverdagen.

Der opstår "fattigdomssubkulturer", som ikke er befordrende for særlig meget. Unge uden ressourcer dominerer gadebilledet, og trækker sig sammen i ungegrupper, der - uden nødvendigvis at være kriminelle, skaber utryghed i lokalområdet osv. Og en række af de mest udsatte områder i København har i en række år været på kurs nedad. Også fordi kommunens boligsociale anvisning har betydet at en række af de mest socialt udsatte mennesker er blevet anvist massivt til de almene boligområder.

En af de vigtigste greb i udlejningsaftalen er derfor, at kommunens boligsociale anvisning forsvinder i de udsatte områder, så de "skånes" mens der til gengæld skrues op i de bedre stillede almene områder. Udlejningsaftalen betyder ikke, at ventelisterne forsvinder. Fremover vil udlejningen i Københavns almene boliger stadig være ca. en tredjedel venteliste, en tredjedel anvisning og en tredjedel fleksibel udlejning. Ligesom det i øvrigt var før aftalen blev vedtaget i 2010.

Fleksibel udlejning forhindrer ikke mennesker i at få en bolig, Men den forsinker nogle få i et stykke tid. Og det er ikke godt. Det er til gengæld overraskende få, der for alvor sættes tilbage. Som evalueringen af den gamle aftale viser.

Hjælper det så at få ressourcestærke ind i de almene boligområder? Et konkret eksempel ; jeg sidder i bestyrelsen i min almene boligafdeling. Vi er 6. Halvdelen er kommet ind gennem fleksibel udlejning. Har engageret sig i afdelingsarbejdet. Og er med til at bære afdelingen oppe.

Og det viser hen mod min grundlæggende pointe ; Vi er nødt til at få skabt en lidt mere blandet befolkningssammensætning i de belastede almene boligområder. Der er nødt til at være en blanding af forskellige mennesker, herunder ressourcestærke, hvis områderne skal være mere i balance, der skal være flere forbilleder i lokalområder, flere børn der klarer sig godt i de lokale skoler, færre unge der skaber subkulturer - kort sagt, hvis områderne skal være lidt rarere at bo i og have et bedre ry i omverdenen.

Det er desværre ikke helt tilfældigt, at når mennesker i de mest udsatte boligområder fik job & penge, så er mange af dem flyttet lige så hurtigt som de kunne....

Jeg mener ikke vi kan vente på at værktøjerne bliver ideelle, før vi går i gang med at gøre de udsatte boligområder mere blandede. Vi har et ansvar og forpligtigelse overfor de mennesker der lige nu bor i områderne. Der mangler naturligvis i den grad at andre boligområder og boligformer tager et socialt ansvar. I stedet for at lukke sig mere og mere om sig selv, som ejerboligerne i alle dens former har en tendens til at gøre. Derfor fik vi vedtaget i Borgerrepræsentationen, at København ønsker mulighed for at kunne anvise mennesker med sociale problemer i private udlejningsboliger. Og vi har henvendt os til regeringen herom. Som sagt indeholder aftalen mellem kommunen og boligselskaberne iøvrigt også andre ting - i flæng fortsætte og forstærke opsøgende boligsocialt arbejde i områderne. (vi sætter flere sociale viceværter ind i områderne) en forstærket indsats mod udsættelser. 250 meget billige boliger reserveres til unge under 25 år der ikke har råd til at få en almindelig lejlighed på grund af ungeydelsen Som alt sammen gør at der er tale om en forbedring ift. den eksisterende aftale. Og derfor stemte vi for.


Kommentar af Lise Jonassen | 24. februar 2012 | 15:40

Til Mikkel Warming: Mener du virkelig, at os, der er på overførselsindkomst, har så få ressourcer, at vi automatisk er belastning for et boligområde, hvis der er for mange af os ??

Jeg ved, der er unge-grupper, der skaber utryghed, og mange af dem er sikkert arbejdsløse. Men man kan ikke lave denne her følgeslutning: Dem, der laver ballade, er på overførselsindkomst - altså vil folk udenfor arbejdsmarkedet være et problem for et boligområde.

Ligesom man ikke kan lave den modsatte følgeslutning: Der findes lønmodtagere, som har mange ressourcer - altså vil de fleste, der arbejder, være en gevinst for et boligområde. Selv om man er i arbejde, kan man faktisk godt være en rigtig irriterende nabo eller racist eller ha’ andre egenskaber, der ikke bidrager til fællesskabet.

Man kan simpelthen ikke sidde ved et skrivebord og give folk ressource-karakterer - og udelukke dem, som forskellige arbejdsgivere ikke har fundet værdige til at ha’ et arbejde. Et socialistisk parti må da altid stille sig solidarisk med de underste i samfundet, hvem skulle ellers gøre det?

Du skriver, at fleksibel udlejning ikke forhindrer mennesker i at få en bolig. Joh den gør! Når man søger en lejlighed og får nej, fordi man er arbejdsløs eller pensionist, så er man blevet forhindret i at få en bolig.

Fleksibel udlejning »forsinker nogle få i et stykke tid«, skriver du. Mærkeligt. Man siger nej til alle på overførsels-indkomster i mange store boligområder. Jeg kan ikke forestille mig, at det er nogen få. Og hvor lang tid er et ‘stykke tid’ for dig??

Jeg mener stadig, der er tale om diskrimination. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du forholdt dig til. Det er trods alt ikke uvæsentligt.


Kommentar af Adam Johansen | 26. februar 2012 | 17:43

Kære Lise Jonassen. Jeg er meget enig med dig, og jeg er meget glad for, at du tager denne sag op. Jeg er en af dem, der til sidste årsmøde i Enhedslisten stillede forslag om, at vi skulle afholde os fra at medvirke til både fleksibel og kombineret udlejning. Det var der ikke flertal for, men sagen skal rejses igen. Jeg vender tilbage med endnu et indlæg, når jeg har bedre tid. Udpegningen af boligområder til at være risikoområder og af personer uden arbejde til at have behov for at blive spredt af kommunen, stigmatiserer både boligområderne og de boligsøgende.


Kommentar af Lise Jonassen | 27. februar 2012 | 06:54

Det lyder da rigtig godt, Adam, at sagen vil blive taget op i Enhedslisten. I det hele taget har jeg fået mange positive tilkendegivelser, så der er åbenbart en del, der har gjort sig de samme tanker.

Jeg glæder mig til at læse din vinkel på sagen.


Kommentarfunktionen er lukket


Bor i Helsingør og får efterløn bortset fra om onsdagen, hvor jeg leder et lille malerværksted på et herberg. Jeg er 61 år.

Uddannet socialrådgiver, men deserterede for over 20 år siden fra et arbejde som sagsbehandler. Jeg var træt af, at jeg ikke kunne give borgerne den behandling de havde fortjent – det spændte politikerne ben for. Arbejdede herefter som kontorassistent på forskellige biblioteker.

Har tidligere være aktiv på venstrefløjen først og fremmest i kvindebevægelsen, men i de sidste mange år har mine vigtigste politiske diskussioner foregået mellem mig og fjernsynet. For en del år siden fandt jeg ud af, at de ikke lyttede, når jeg blandede mig i en TV-avis-diskussion. Så prøvede jeg at boykotte, når opblæste politikere tonede frem på skærmen. Det var der desværre heller ingen der tog sig af.

Så nu er jeg her.
Blogarkiv

26. februar 2012
Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde
2 kommentarer

21. februar 2012
Skal man have arbejde for at være en god nabo?
7 kommentarer

30. januar 2012
Når vold og mobning hører op - smukt skoleeksempel fra Helsingør
2 kommentarer

8. november 2011
Det er dyrt at lave ny medicin, det er langt billigere at lave nye patienter
20 kommentarer

22. maj 2011
Man vælger da selv sine rollemodeller
10 kommentarer

15. marts 2011
Havenisser, 68’erne og Collstrups giftgrunde
2 kommentarer

9. februar 2011
Mens de snakker om integration
2 kommentarer

17. januar 2011
Fra efterløn til efterforskning?
4 kommentarer


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer