Vi er flyttet! modkraft.dkArbejderhistorisk bladliste 1931-1940

Kronologisk oversigt over blade og tidsskrifter udgivet af arbejderbevægelsen og dens forløbere eller med tilknytning hertil


Forord / Indledning
1835-1850
1851-1860
1861-1870
1871-1880
1881-1890
1891-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
Alfabetisk register, 1835-1940


1931

Arbejdsløshedens Terror. Udgivet af De Arbejdsløses Organisation. Red. Ernst Nielsen. Kun eet nr., den 11. december 1931.

Den døve socialist. Udgivet af Socialdemokratisk Døveforening og DsU døveafd. Nr. 1 oktober 1931 ansv. Alfred A. Hansen, fra september 1932 Charles Behrendt, fra september 1933 Alfred A. Hansen, fra oktober 1937 Charles Behrendt, fra marts 1939 Arne Petersen, fra oktober 1941 Gustav Svensson. Sidste nr. december 1943.

Det nye Rusland. Udgivet af Dansk Russisk Samvirke. Red. G. Bolgann og N. K. Johansen. Kun samme nr.

Rød Kurs. Organ for Søfolkenes og Havnearbejdernes revolutionære fagopposition i Danmark (RFO), Sektion af Internationalen for Søfolk og Havnearbejdere (ISH). 1. årg. nr. 3 november 1931 (nr. 1 og 2 udgjordes af bladet Sø- og Havnearbejderen). Red. R. Danielsen, fra juni 1932 ansv. A. Hansen, fra juni 1933 L. Hansen, fra november 1933 G. Hansen, fra januar 1934 H. Rasmussen, fra maj 1934 L. Andersen, fra december 1934 K. Eskildsen. Sidste nr. maj 1935.
[se også om: Richardt Jensen]

Solidaritet. Udgivet af fællesudvalget for de arbejdsløse i København. Nr. 1 den 14. februar 1931, ansv. Aksel Larsen, fra nr. 2 den 27. marts Organ for Arbejdernes Landskonference, fra nr. 3 Organ for den revolutionære fagopposition i Danmark. Ansv. Laurids Rasmussen. Der kom ialt 7 numre i 1931. Januar 1932 sidste nr.

Sø- og Havnearbejderen. Udgivet af Søtransportarbejdernes RFO. Esbjerg. Ansv. Ejner Nielsen. 2 numre, september og oktober, fortsættes i Rød Kurs

1932

Arbejdsløs. Organ for kampen mod arbejdsløsheden. Udgivet af fællesudvalget for arbejdsløse. Ansv. J. E. Christensen. Nr. 1 januar 1932, fra nr. 2 red. Viggo Lund, fra nr. 3 Centralorgan for Arbejdsløshedsbevægelsen i Danmark. Udg. af arbejdsløshedsbevægelsens landsledelse. Sidste nr. (nr. 5) februar 1932.

Enhedsfronten. Organ for Nordjyllands Arbejdsløse. Ansv. Emil Nissen. Nr. 1 16. januar 1932, ugeavis. Nr. 21 den 4. juni 1932.

Vor Kamp. Organ for Sydjyllands arbejdsløse, udg. af arbejdsløse i sydjysk distrikt. Red. af et udvalg, ansv. G. Andersen. Udk. 2 gange om måneden. Ialt 3 nr. Sidste nr. den 4. marts 1932.

Plan. Udgivet af Mondegruppen. (Monde 5. årg.) [se 1928] Nr. 1 januar 1932 ansv. Ester Boserup, fra maj 1932 ansv. Edvard Heiberg, fra september 1933 Kirk, Scherfig og Heiberg (ansv.), nr. 4 og 5-6 Hans Kirk ansv., nr. 7 og 8 Heiberg ansv, fra septembcr (nr. 9) Helge Andersen, fra februar 1935 Heiberg, Kirk, Neergård, og Scherfig. Sidste nr. (julenr.) 10. december 1935.
[Nr. 4, april 1934 udkom i anledning af retssag mod redaktør E. Heiberg med undertitlen: Socialistisk Maanedsskrift for Økonomi, Politik, Kultur og Pornografi.
Kilde: Morten Thing: Kommunismens Kultur, s. 322.]

Frem. Marxistisk Månedshefte for Politik, Økonomi, Kultur. Nr. 1 september 1932. Red. Ejner Nielsen og Broby Johansen (ansv.). Sidste nr. (nr. 5) maj 1935.

Den røde Mariner. Ansv. Julius Vanmann. Kun eet nr., den 7. marts 1932.

Den unge Garde. Organ for dansk Arbejder og Smaabruger Ungdom. Ansv. Frederik Drews. Nr. 1 januar 1932, fra august 1932 red. V. B. Lauridsen. Fra 2. årg. januar 1933 udg. af Danmarks kommunistiske Ungdomsforbund. Ansv. Helge Andersen, fra juni Thage Andersen, fra juli med undertitlen Revolutionær Ungdom, fra juli 1934 ansv. K. Francker, juni 1935 ansv. H. Arp, fra juli igen K. Francker. Sidste nr. marts 1936.

Den grafiske Arbejder. Organ for de grafiske Fags Fagopposition. Ingen fast udsendelsestermin. Nr. 1 juni 1932. Ansv. Svend Johansen. Nr. 2, den 23. maj 1933 ansv. A. C. Bang, nr. 3 Carl Petersen, fra nr. 4, den 15. august Eigil Hansen. Sidste nr. august 1934 havde H. Grevlund som ansv. Ialt kom der 3 nr. i 1932, 7 nr. i 1933 og 4 nr. (nr. 8-11) i 1934.

1933

Aandehullet. Red. Hans Bendix, ialt 3 numre: oktober 1933 i februar 1934 og sommeren 1934.
Se også:
Socialdemokratiet og nazismen (Pladstilosalle.dk)
Arven fra 30’erne af: Elias Bredsdorff (Information, 4. Juli 1998.) Fortæller om efterretningstjenestens interesse for tidsskriftets udenlandske gæster.
Aandehullet, 1933-34, 3 nr. , forsider + indholdsoversigter (på Litteraturlinks.dk)

Faglig kamp. Centralorgan for den revolutionære fagopposition. Ansv. A. B. Lund. Kun eet nr. maj 1933.

Front mod Fascismen. Organ for kampen mod Fascismen i Skandinavien. Udgivet af den skandinaviske antifascistiske komité. Maj 1933. Ansv. Aksel Larsen.

Kommunistisk Tidsskrift. Udg. af DKP’s centralkomité. Ansv. Arne Munch-Petersen. Nr. 1 august 1933. Der kom 3 numre i 1933, 8 i 1934 og 12 i 1935. Fortsatte som Tiden.

Ny Dag. Organ for Dansk Real-socialistisk Parti. Red. E. Madsen. Nr. 1 fredag den 5. maj 1933, nr. 2 lørdag den 13. maj ansv. J. Petersen, nr. 3 fredag den 19. maj ansv. E. Madsen og nr. 4 lørdag den 23. maj ansv. J. Petersen.

Populært Tidsskrift for sexuel Oplysning. Udg. af Frem forlag. Red. Dr. Karl Evang, Dr. Majken Borring, Dr. Galtung Hansen og Dr. C. V. Lange. Udkom 4 gange årligt i 1933 og 1934.

Socialistisk Afhold. For socialisme mod alkohol. Organ for Socialdemokratisk Afholdsforbund. Red. Børge Schmidt. Nr. 1 oktober 1933, fra maj 1935 Møller Nielsen (ansv.) og Kaj Rasmussen, og fra maj 1936 red. Kaj Rasmussen. Sidste nr. februar 1938.

1934

Information : Tidsskrift for kommunistisk Politik.
Red. Mogens Boserup. Nr. 1-3 maskinskrevne, nr. 4 maj 1934. Ialt 7 numre i 1934, 10 i 1935 og 3 i 1936. Sidste nr. særnummer i september 1936.
[Det første nummer kaldes nr. 4, idet de tre pjecer gruppen allerede havde udgivet, blev talt med i nummeringeringen. Kilde: Steen Bille Larsen: Mod Strømmen, 1986, side 59].
Se også: Informationsgruppen

Tidens Tegn. Organ for Danmarks Arbejder- og Jordbruger Parti. 2 numre 15. maj og 1. juni 1934. Red. Willy Petersen.

Kvindernes Kamp. Organ for den revolutionære fagopposition i Kvindeligt Arbejder Forbund. Redigeret af et udvalg. Ansv. For nr. 1-10 M. Nielsen, for nr. 11 Magda Nielsen, fra nr. 12 Rigmor Hansen. I 1934 kom 4 numre, i 35 10, i 36 9, 37 6 og i 38 2 numre. Altid 4 sider.

1935

Alarm
Udgiver: Tidl. Kammeratskabsfører Harry Petersen (1. Kamm.) Fra nr. 6 DsU Oppositionen. Fra nr. 3 var ”hovedet” påtrykt: D.s.U. Oppositionens Kampblad. Fra nr. 9 (lørdag den 30. marts 1935) Antifascistisk Kampblad.
Alle numre, også de tre første duplikerede fra fredag den 16. november 1934 og den 1. og 15. december s. å., hvoraf det første var et ”Propagandanummer”, havde tillige påskriften: ”"Mod Krig og Fascisme. For Arbejder-klassens aktionsmæssige Enhed [senere: -sfront"].
[Nederst på forsiderne: "Vi er og bliver Revolutionens Ungdom".]
Udkom hveranden lørdag i januar kvartal 1935, første trykte nr. (nr. 3) udkom den 5. januar, sidste trykte nr. onsdag den 17. april. Red. Børge Petersen, for de to sidste trykte numre dog Harry Petersen. Sidste trykte nr. var nr. 10. Et duplikeret nr. 11, sept. 1935 ”Organ for Antifascistisk Kampforbund”. Red. af et udvalg. Ansv. Holger Madsen.

[Linien
1. årgang, 15. januar 1934 - 1935). Udg. af kunstsammenslutningen Linien].
Litt: Linien 1934-1939 (Esbjerg Kunstforening, 1984, 224 sider).
Udgivet i forbindelse med 50-året for udgivelsen af det første hæfte. Genoptryk af kunsttidsskriftet Liniens Hæfte 1-12, 1934-35, Julefluen 1935 samt Udstillingshæfte 1937 og 1939.

Revolte. Hovedorgan for Socialistisk Ungdoms Forbund. Nr. 1 (1. maj 1935) duplikeret, derpå trykt nr. 2, 3 og 4 - og nu påtrykt hovedet: ”Ungsocialisternes Blad, Organ for Socialistisk Ungdoms Forbund. Medl. af Internationalt Bureau for revolutionære Ungdomsorganisationer”. De trykte numre kom som månedsblad. Det sidste var okt. nr. Nr. 5 februar (1936) og et såkaldt ”ekstra-nummer" i anledning af 1. maj 1936 var duplikerede. Ansv. red.
for alle numrene: Børge Petersen.

Arbejdets Kvinder. Organ for socialdemokratiske medlemmer af Kvindeligt Arbejder Forbund. Nr. 1 maj 1935 ansv. Magna Ryder Jensen, fra november 1935 Sonja Petersen. Sidste nr. september 1936. (Ialt 3 nr. i 1936).

Bolschevik. Udgivet af oppositionelle Medlemmer af DkP og DkU. Motto: "Bolschevik er kun der, der frygtløst vier hele sit Liv til Kommunismen !" Organ for Metz-gruppen.
Nr. 1, 2. april 1935 duplikeret. Red. B. Vilman. Nr. 2, 20. maj, nr. 3, 25. juli, nr. 4, november, nr. 5, deccmber. 2. årg. nr. 1 januar 1936, nr. 2 februar og sidste nr. (nr. 3) april 1936. Alle blade duplikeret.

Folkets Røst. Udenfor alle politiske partier. Udgivet af partiløse arbejdere. Ansv. Albert Jacobsen. Helsingør. Nr. 1-6 maskinskrevne, nr. 7 januar 1935, nr. 8-15 maskinskrevne, nr. 16 juli 1935. Nr. 17 indleder 2. årg. den 12. august 1938. Ansv. fru C. Mønniche. Bladet har fra 2. årg. ingen forbindelse med det oprindelige grundlag, men er et forældreblad i smag med Lille Poul.

Jysk Folkeblad. Ansv. Arne Munch-Petersen. Ugeblad. Agitations-nr. marts 1935. Nr. 1 5. april indeholder Arbejderbladets tillæg Hammer og Segl, fra nr. 2 ansv. Svend Hansen, sidste nr. den 22. november 1935 [nr. 33].
Se også:
Den kommunistiske ugebladspresse. Af Morten Thing (Arbejderhistorie, 29, otkober 1987, side 50-56). Side 54-56: Oversigt over de enkelte blade.

Kulturkampen. Udgivet af foreningen ”Frisindet kulturkamp”. Nr. 1 juni 1935. Nr. 3 ansv. Jørgen Jørgensen, nr. 4 Anna Westergaard, nr. 5 Stig Veibel, 2. årg. ansv. Svend Hoffmeyer, nr. 5-6 december ansv. Poul Kjærgaard og Georg Moltved, 3. årg. 1937 ansv. Kai Hoffmeyer, nr. 2 og 3 Georg Moltved, nr. 4 Anna Westergaard, nr. 5-6 Peter P. Rohde, 4. årg. nr. 1 Georg Moltved, nr. 2 Elias Bredsdorff, nr. 3 Mogens Voltelen, nr. 4 Elias Bredsdorff, nr. 5 Georg Moltved, nr. 6-7 Poul Henningsen, nr. 8 Th. Olsen, nr. 9 og 10-11 Georg Moltved. Nr. 10-11 var sidste nr.
Litt.: Kulturkampen : en antologi af tidsskriftet Kulturkampen ved Ole Grünbaum og Henrik Stangerup, introduktion ved Elias Bredsdorff (side 9-24).
Fremads fokusbøger, 1968. 223 sider.

Vor Kamp. Udsendt af Hovedorganisationernes Informations- og Propagandaafdeling (HIPA). Mod splittelse og reaktion. Socialdemokratisk Kampblad. Ansv. Hedtoft-Hansen. Nr. 1 oktober 1935, nr. 2 valgnummer (Stauning eller kaos) (valgplakat, 1935) fra samme måned, nr. 3 kom i februar 1936, og sidste nr. (nr. 4) kom i april 1936.

1936

Arbejderbladets Ugeblad. [Produceret af Arbejderbladets redaktion] Nr. 1 fredag den 3. januar 1936. Ansv. Helge Larsen, fra 25. juni 1937 Helge Holm, fra 23. juli Th. Holst, fra 11. december 1937 Martin Nielsen og Th. Holst, fra 12. november 1939 Martin Nielsen. Sidste nr. den 26. maj 1940.
[Fortsætter som Ugens Ekko]

Arbejdet. Organ for Fagoppositionens Sammenslutning i Danmark. Ansv. Chr. Christensen. Ugeblad. Nr. 1 den 22. februar, fra 24. september Organ for Danmarks syndikalistiske bevægelse, fra 12. november 1937 ansv. Alfred Mogensen (Chr. Christensen syg). 25. marts 1938 (3. årg. nr. 12) er sidste nr. Derpå måneds-blad, to numre, maj og juni, også med A. M. som red.

Fremad. Ungdommens Blad. Udg. af DKU. 1. årg. nr. 3 juli 1936 ansv. A. Hermannsen, fra maj 1937 Alvilda Larsen, fra januar 1940 Ib Nørlund. Sidste nr. den 11. juni 1941.

Neon : udgivet af socialdemokratiske studenter.
Organ for socialdemokratiske Studenter. Nr. 1 september 1936, ansv. Høffler Jensen. Nr. 1 og 2 1937 ikke trykt, fra november 1937 ansv. G. Ovesen, marts 1939 ansv. V. Lønblad, fra maj Knud Damsgård Hansen. Sidste nr. marts 1940.

1937

Aarhus Ekko. Politisk Ugeblad [for Aarhus og Omegn]. Red. Alfred Jensen. Nr. 1 den 18. september 1937. Sidste nr. (nr. 13) den 5. april 1940 [4. årgang].
[Fortsættes som Ugens Ekko].

4. Internationale : Skandinavisk organ for revolusjonær internasjonalisme. Udgivet af "Leninistisk Arbejdsgruppe". Tilsluttet sekretariatet for 4. internationale. Nr. 1 februar 1937 ansv. Poul Moth, fra november-december 1938 ansv. Orla Jensen. Sidste nr. marts-april 1939. [Udg. i samarbejde med Jeanette Olsen.]
[Se også: Trotskismen i Danmark]

Sex og Samfund
Nr. 1, september 1937- April 1940].
Litt: Sex og Samfund : en antologi af artikler, noveller og digte fra tidsskriftets 4 årgange. Redigeret af Bo Elbrønd-Bek og Ole Ravn (Fremad, 1975. 130 sider).
Se også: Kulturkamp mod nazismen (Denstoredanske.dk)

Spartakus : Internasjonalt informasjonsblad for ”Socialistisk Samvirke”.
Motto: "Arbejderne har intet fædreland! Karl Marx"
Nr. 1 november 1937, nr. 2 februar 1938 samt udateret ”Særnummer”, der ser ud til at være udgivet sidst i 1937, og som indeholder ”Resumé af Den internasjonale Undersøgelseskommis-sions beretning om anklagerne mod Leo Trotzki i Processerne i Moskva”. Uddrag af “The Case of Leo Trotski”. Alle tre blade duplikeret, red. af et udvalg, ansv. Tage Lau.

1939

Kamp og Kultur. Tidsskrift for socialistisk kultur. Udg. af Socialistisk kulturgruppe. Nr. 1 januar 1939. Redaktionskomité: Frank Madsen, Erik Madsen, Poul Hansen, Ove Marcussen (ansv.), Volmer Lund og Eric Danielsen. Kun eet nr.

Klassekamp. Udgivet af ”Revolutionære Socialister” - tilsluttet 4. Internationale.
Motto: "Proletarer fra alle Lande foren Jer ! ".
I slutningen af 1939 udkom i alt ca. 8 duplikerede småblade, nogle uden nummer, andre nummererede, nogle uden ansv. red., andre med henholdsvis Kaj Andersen eller Tage Lau som ansv. red., men alle med samme bladhoved.

1940

Kultur og Politik. Udg. af gruppen: Kultur og politik. Red. Hans Kirk, Hans Scherfig, Georg Moltved (ansv.), Carl Madsen og Mogens Voltelen. Nr. 1 juni 1940, februar 1941 red. Edvard Heiberg, fra marts ansv. Georg Moltved. Sidste nr. juni 1941.

Ugens Ekko. Udg. af Arbejderbladet, skulle erstatte Arbejderbladets Ugeblad og Aarhus Ekko. Nr. 1 den 2. juni 1940. Red. Martin Nielsen, fra 14. februar 1941 ansv. Aksel Larsen. Sidste nr. (20-26) juni 1941.

Arbejderpolitik : Marxistisk Tidsskrift.
Nr. 1 december 1940, sidste nr. juni 1941 (nr. 5). Udgivet af en gruppe trotzkister, nogle oppositionelle D.s.U.-ere og enkelte medlemmer af ”Clarté”. Første illegale socialistiske tidsskrift i Danmark og måske første regelmæssigt udkomne illegale blad her. Duplikeret.


Tidsskriftnyt


Gaia: tidsskrift for international solidaritet (nr.81, forår 2017, 31 s.). Kvartalstidsskrift online med artikler om Trump og nyliberalismen, Etiopien, Cuba, Filippinerne, Israel og Columbia.

Against the Current (Issue 188, May-June 2017). Amerikansk socialistisk tidsskrift online med artikler bl.a. om Trumps politik, Latinamerikas højredrejning, Den Russiske Revolution og arbejderdemokrati + mange boganmeldelser.

Kritisk Debat (17. april 2017). Online med 16 artikler, bl.a. om Socialdemokraterne og højrepopulismen, Latinamerika, Frankrig, Indien, samt en længere artikel af Göran Therborn om ulighedens dynamik (fra New Left Review).

International Socialism (Issue 154, Spring 2017, 223 p.). Britisk kvartalstidsskrift online med artikler bl.a om Donald Trump og den neoliberalistiske verdensorden, antisemitisme og højrefløjen, den russiske revolution og Lenins April-teser, klasseanalyse, Frantz Fanon, Engels og menneskets forhistorie + boganmeldelser.

Se også:
Nyeste links på Modkraft Biblioteket
Nogle af de nyeste links tilføjet på Tidslinjen og linksamlinger på Modkraft Bibliotekets sider.Aktuelle links

Kriseanalyser

Links med en marxistisk økonomisk blogger, nyere marxistiske bøger og socialistiske konferenceoplæg.

Michael Robert - blogging from a Marxist economist
"First-rate Marxist political economy, deployed for both analysis and polemic, lucidly explained and supported by illuminating graphs and tables."

Marxist books on the global financial crisis and capitalism
Linkbox med et udvalg af nyere marxistiske bøger på engelsk. Med anmeldelser, debat og interviews - og nye bøger (2016) af Michael Roberts og Anwar Shaikh.

Radical economic theories of the current economic crisis (pdf, 23 sider)
Union of Radical Political Economics, sommerkonference 2012.
Med bidrag fra Steve Keen, Andrew Kliman, David M. Kotz, Arthur MacEwan, Fred Moseley, Thomas I. Palley, Jack Rasmus, Michael Roberts, Anwar Shaikh og Richard Wolff.


Kontradoxa

Af Nathan Schneider

Ingen ledere, ingen vold

28. februar | Hvad indebærer begrebet om en mangfoldighed af taktikker for Occupy Wall Street? Således spørger Nathan Schneider, der selv er med i bevægelsen, i den nye bog »Vi er de 99%«.


25. februar
Folkedrabets moralske historie

23. februar
Assad-regimets krig mod egen befolkning

20. februar
»Tom« har forladt os

Queerkraft

Af Camilla Tved

10 gode grunde til at se ”10 timer til Paradis”

19. februar | Den meget omtalte og roste spillefilmsdebut fra Mads Mathiesen gør det nemt for publikum. Læs her hvorfor en af QueerKrafts anmeldere blev blød i knæene og nu ønsker sig en (...)

7 kommentarer

17. februar
Queerfeministisk antiracistisk kritik

11. februar
Anders Behring Breivik og kampen om forklaringen

7. februar
Arabiske kvinders kamp i skyggen af islamisternes valgsejre

Fagligt

Af Ulrikke Moustgaard, Kvinfo

»Kønskvoter styrker konkurrenceevnen«

27. februar | Direktøren i det norske Finansnæringens Arbeidsgiverforening mener, at kønskvoter er det bedste, der er sket for Norges globale konkurrencedygtighed.


24. februar
Faglig énmandshær er død

22. februar
Støt de græske stålarbejdere

19. februar
Lønarbejderne skal tilbage til centrum-venstre!

modkultur

Af Sune Hundebøll

Løb i varmen

27. februar | Mens vi udfordres af februarkulden, har løbere sat hinanden i stævne nær Tindouf i Algeriet. Deres udfordring er varmen og 42,195 kilometers løb gennem ørkenen.


24. februar
Kontrafon: fra Nørrebros undergrund til P3

22. februar
KODA freder YouTube

22. februar
Piratradio på standby af frygt for myndighederne


Blogs

Af Rina Ronja Kari

Så går det løs igen

29. februar | 10:40


Af Elizabeth Japsen

Avantgardisten Holberg anno 1721 og 8 marts

28. februar | 09:23

1 kommentarer

Af Karen Helveg Petersen

»De faktiske forhold i jernindustrien…«

27. februar | 17:01

4 kommentarer

Af Søren Søndergaard

Politikerlede

27. februar | 08:52

2 kommentarer

Af Henrik Chulu

Digitalt forår

27. februar | 01:22

4 kommentarer

Af Lise Jonassen

Vi er ikke svage - vi har bare ikke arbejde

26.februar | 11:57

2 kommentarer


Modkraft.tv

Stop ACTA nu Demonstration 25-02-2012

Billeder fra demoen mod ACTA lørdag d. 25/2-2012

Lavet af Filip S - http://lilit.dkannonce

Seneste kommentarer

Henrik Chulu | Jens Voldby Crumlin | kl. 09:13
Kodeordene for et nyt samfundssystem er en ny økonomi som er frigjort fra (...)

Kontradoxa | amalie skram | kl. 00:16
@Grølheim Hvem og hvad giver dig din absurde tro på, at Assad-regimet (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:41
Hej alle, mange tak for jeres kommentarer. Mht debatten om mig/SF’ere på (...)

Saila Naomi Stausholm | Saila Naomi Stausholm | kl. 23:31
Hej alle, lige lidt respons herfra - igen tak for jeres kommentarer. Mht (...)

Kontradoxa | Grølheim | kl. 21:30
@amalie; Jeg synes denne råben "konspirationsteoretikere" bliver mere og (...)

QueerKraft | Karl | kl. 15:01
Enig med Karen. Og så tror jeg at pointen med klummen både er at ærgre sig (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:25
@e lykke Fordi nogle oprørere i Libyen opfører sig som racistiske svin (...)

Kontradoxa | peter | kl. 14:23
@Amalie Skram Helt enig. Det er vildt grotesk, at der findes folk der (...)

Karen Helveg Petersen | Johannes | kl. 14:08
Man bliver jo næsten nødt til at spørge, af ren nysgerrighed (eller (...)

Jakob Lindblom | Bente | kl. 13:44
Nej jeg vil ikke slappe af Jacob. For jo du siger en hel masse.. Du eller I (...)

Dagen i dag

Se flere på Leksikon.org


Citater
Kunder i Danske Bank er ufrivillige medbidragsydere, når bankejer Mærsk McKinney Møller hvert år uddeler pengepræmier til sine lydhøre partier: Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det er ikke kun i USA, at man ved kontant opmuntring kan sikre sig venner i lovgivende forsamlinger.

David Rehling. Journalist, dagbladet Information, 16. marts 2011.

Flere citater